Společnost Medimat inko, s.r.o., IČO: 25190415, se sídlem U Pily 558/14, České Budějovice, 370 01, dále jen Medimat inko, s.r.o., si dovoluje podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) informovat, že bude zpracovávat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje společnost Medimat inko, s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem.

Při poskytování osobních údajů budete vždy informování, zda je poskytnutí osobních údajů zákoným, či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. Zároveň budete informováni, zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;

Medimat inko, s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze manuálně. V žádném případě při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Pokud by společnost Medimat inko, s.r.o. hodlala Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace.

Účely zpracování:

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti Medimat inko, s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli společnosti Medimat inko, s.r.o.

Zpracovateli osobních údajů Medimat inko, s.r.o. jsou zejména:

Medimat inko, s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Společnost Medimat inko, s.r.o. nebude Vaše osobní údaje poskytovat do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Doba uchovávání osobních údajů

Medimat inko, s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, ve výše uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je společností Medimat inko, s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZOOÚ, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim a k jejich jakémukoliv zneužití. Stejné zabezpečení vyžaduje Medimat inko, s.r.o. také od zpracovatelů osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

  1. na přístup k osobním údajům
  2. na opravu
  3. na výmaz
  4. na omezení zpracování
  5. na přenositelnost údajů
  6. vznést námitku
  7. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Společnost Medimat inko, s.r.o. zpracování osobních údajů na základě automatického individuálního rozhodování, včetně profilování, neprovádí.

Pokud jste společnosti Medimat inko, s.r.o. poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, je Vaším právem tento souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (více viz právo na výmaz)

Veškeré dotazy ohledně Vašich práv, včetně jejich uplatňování, prosím zasílejte na e-mailovou adresu: info@medimat.cz

Ad 1) Právo na přístup k osobním údajům

1.Máte právo získat od společnostiMedimat inko, s.r.o. potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

2. Společnost Medimat inko, s.r.o. poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost Vám společnost Medimat inko, s.r.o. může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Ad 2) Právo na opravu

Jako subjekt údajů, máte právo na to, aby společnost Medimat inko, s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Ad 3) Právo na výmaz

Jako subjekt údajů máte právo na to, aby společnost Medimat inko, s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a společnost Medimat inko, s.r.o. má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) Odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na společnost Medimat inko, s.r.o. vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Toto právo se neuplatní v případě, že je zpracování nezbytné:

 a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na společnost Medimat inko, s.r.o. vztahuje

c) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Ad 4) Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby společnost Medimat inko, s.r.o. omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) společnost Medimat inko, s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) Vznesli jste námitku proti zpracování; omezení pak trvá, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud dojde k takovému omezení, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, dále zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 4.5.

Ad 5) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, jež jste poskytl společnosti Medimat inko, s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Medimat inko, s.r.o. bránila, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na základě souhlasu či smlouvy

b) zpracování se provádí automatizovaně.

2.Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností Medimat inko, s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Ad 6) Právo vznést námitku

1.Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Společnost Medimat inko, s.r.o. osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2.Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

3.Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

ePoukaz můžete uplatnit i přes formulář níže. Stačí si vybrat, zda vložíte číslo ePoukazu nebo nahrajete QR kód. Objednávku zpracujeme a pomůcky vám doručíme.